[tài liệu tham khảo]

“Bách Thảo Trong Thi Ca”
do nhóm huê diệp chi chủ xướng
cập nhật: tháng ba, 2008
Google VIQR VNI Telex OFF
“Bách Thảo Trong Thi Ca” Web


chủ đề:
hoa cỏ thi ca
cây lá hán nôm
hoa thơm cỏ lạ
thi kinh thảo mộc
Shakespeare's Garden
vườn Nguyễn Du
vườn Địa Đàng
vườn Thiền
phụ lục:
cầm thú thi ca
danh sách thực vật

danh sách cây cỏ Việt - Latin
ab c d đef g hi jk l m n opq rs t uvwxyz động vật

a b c d ef ghi jkl m n opq r s t uvwxyz động vật
danh sách cây cỏ Latin - Việt

dedications, acknowledgments
notes, disclaimers, copyrights
e-mails contacts

Copyleft 2004. nhóm huê diệp chi, "Bách Thảo Trong Thi Ca".